رشته آشی وریس

سخن روز
هیچ روزی بالاتر از امروز نیست.
ساعت