رشته آشی آریس

سخن روز
گنجينه دانش را بهرقيمتي بخرند ارزان است
ساعت